นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Nestlé


วันที่มีผลบังคับใช้: 1 กันยายน 2561


ขอบเขตของประกาศฉบับนี้


กรุณาอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) ฉบับนี้อย่างรอบคอบเพื่อทำความเข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและวิธีที่เราใช้เพื่อปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าว ประกาศฉบับนี้บังคับใช้กับบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์กับบริการต่างๆ ของ Nestlé ในฐานะผู้บริโภค (“ท่าน”) ประกาศฉบับนี้จะอธิบายวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บ นำไปใช้และเปิดเผยโดย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (“Nestlé” “พวกเรา” เรา”) และแจ้งเกี่ยวกับวิธีที่ท่านสามารถเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและใช้ทางเลือกต่างๆ เกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้


ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมกิจกรรมการเก็บข้อมูลแบบออนไลน์และออฟไลน์ของเรา รวมถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บผ่านช่องทางต่างๆ ของเรา เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม บริการด้านการสร้างความผูกพันต่อผู้บริโภค จุดขายและกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ (เว็บไซต์ กิจกรรมแบบออฟไลน์) โดยเราจะรวบรวมข้อมูล


ส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บโดยกิจการต่างๆ ของ Nestlé หรือคู่ค้าของ Nestlé กรุณาดูข้อ 9 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีในการปฏิเสธการดำเนินการดังกล่าว


ถ้าท่านไม่ได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นแก่เรา (เราจะแจ้งให้ท่านทราบ เช่น โดยการระบุข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจนในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของเรา) เราอาจไม่สามารถจัดหาสินค้าและ/หรือบริการต่างๆ ของเราแก่ท่าน ประกาศฉบับนี้อาจได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นคราวไป (กรุณาดูข้อ 11)


ประกาศฉบับนี้จะแจ้งข้อมูลสำคัญด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้:


1.        แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

2.        ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับท่านและวิธีจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

3.        ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก

4.        คุกกี้/เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน บันทึกข้อมูลการใช้งานและ เว็บ บีคอนส์

5.        การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.        การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

7.        การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8.        การจัดเก็บและ/หรือการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

9.        การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

10.      ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

11.      การเปลี่ยนแปลงประกาศของเรา

12.      ผู้ควบคุมข้อมูลและบุคคลติดต่อ


1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล


ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บจากหรือเกี่ยวกับท่าน ผ่านวิธีต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง (กรุณาดูข้อ 2) จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้:


เว็บไซต์ของ Nestlé เว็บไซต์ที่สื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งดำเนินการโดยหรือสำหรับ Nestlé รวมถึงเว็บไซต์ที่เราดำเนินการภายใต้โดเมน/URLs ของเราและมินิไซต์ที่เราดำเนินการบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม เช่น Facebook (“เว็บไซต์”)


เว็บไซต์สำหรับมือถือ/แอพพลิเคชั่นของ Nestlé เว็บไซต์สำหรับมือถือ/แอพพลิเคชั่นที่สื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งดำเนินการโดยหรือสำหรับ Nestlé เช่น แอพพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟน


อีเมล เนื้อหาและข้อความอื่นๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ การมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างท่านและ Nestlé


Nestlé CES การติดต่อสื่อสารกับศูนย์บริการด้านการสร้างความผูกพันของผู้บริโภค (“CES”) ของเรา


แบบฟอร์มการลงทะเบียนแบบออฟไลน์ การลงทะเบียนรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือดิจิตอลและรูปแบบอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งเราจัดเก็บผ่านพัสดุไปรษณีย์ การสาธิตการใช้สินค้า ณ จุดขาย การประกวด และ
การส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น


การมีปฏิสัมพันธ์ทางการโฆษณา การมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของเรา (เช่น ถ้าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับหนึ่งในโฆษณาของเราบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว)


ข้อมูลที่เราจัดทำขึ้น ในระหว่างการปฏิสัมพันธ์กับท่าน เราอาจจัดทำข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน (เช่น บันทึกเกี่ยวกับการซื้อสินค้าของท่านจากเว็บไซต์ของเรา)


ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม (เช่น Facebook, Google) การวิจัยทางการตลาด (ถ้าไม่ได้แสดงความเห็นแบบไม่ระบุตัวตน) ผู้รวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลที่สาม คู่ค้าด้านการส่งเสริมการขายของ Nestlé แหล่งข้อมูลสาธารณะและข้อมูลที่ได้รับเมื่อเราซื้อกิจการอื่นๆ


2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับท่านและวิธีจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

ขึ้นอยู่กับวิธีที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับ Nestlé (ออนไลน์ ออฟไลน์ ผ่านทางโทรศัพท์ เป็นต้น) เราจะจัดเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ จากท่าน ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง


ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลใดๆ ที่ท่านมอบให้แก่เราซึ่งช่วยให้เราสามารถติดต่อท่านได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล รายละเอียดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมหรือหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน


ข้อมูลการเข้าใช้บัญชี ข้อมูลใดๆ ที่จำเป็นซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีเฉพาะเจาะจงของท่านได้ เช่น บัญชีผู้ใช้/ที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านในรูปแบบที่ไม่สามารถเรียกคืนได้และ/หรือคำถามและคำตอบด้านความปลอดภัย


ข้อมูลผู้ใช้และความสนใจ ข้อมูลใดๆ ที่อธิบายคุณลักษณะของผู้ใช้หรือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของท่าน เช่น วันเดือนปีเกิด อายุหรือระดับอายุ เพศ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (เช่น รหัสไปรษณีย์) สินค้าที่
ชื่นชอบ งานอดิเรกและความสนใจ และข้อมูลทางครอบครัวหรือวิถีชีวิตของท่าน


ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอื่นใดที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงหนึ่งในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ต โปรโตคอล (IP) ที่ถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านกับอินเทอร์เน็ต ชนิดของระบบปฏิบัติการ ชนิดและเวอร์ชั่นของเว็บเบราว์เซอร์ ถ้าท่านเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของ Nestlé ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจะประกอบด้วยรายละเอียดประจำอุปกรณ์ บัญชีผู้ใช้โฆษณา ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และข้อมูลอื่นใดที่คล้ายคลึงกันของอุปกรณ์เคลื่อนที่
เมื่อได้รับอนุญาต


ข้อมูลจากการใช้เว็บไซต์/การติดต่อสื่อสาร เมื่อท่านใช้และมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์หรือจดหมายข่าวของเรา เราจะใช้เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติเพื่อเก็บข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการดำเนินการของท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับลิงค์ที่ท่านคลิก เพจหรือเนื้อหาและระยะเวลาที่ท่านอ่าน และข้อมูลและสถิติอื่นใดที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของท่าน เช่น จำนวนครั้งของการตอบสนองต่อเนื้อหา ความผิดพลาดของการดาวน์โหลดและระยะเวลาในการเยี่ยมชมเพจต่างๆ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บโดยการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ เช่น คุกกี้ และ เว็บ บีคอนส์ และจะถูกจัดเก็บผ่านการใช้กลไกการติดตามผลของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์และการโฆษณา ท่านมีสิทธิปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูข้อ 4


การวิจัยทางการตลาดและความเห็นของผู้บริโภค ข้อมูลใดๆ ที่ท่านเปิดเผยแก่เราโดยสมัครใจเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการของเรา


เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้บริโภค เนื้อหาใดๆ ที่ท่านสร้างขึ้นและเปิดเผยต่อเราบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามหรือโดยการอัพโหลดบนหนึ่งในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา รวมถึงการใช้เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามแอพพลิเคชั่น เช่น Facebook เนื้อหาดังกล่าว ได้แก่ รูปภาพ วิดีโอ เนื้อหาส่วนบุคคลหรือสื่อหรือเนื้อหาอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เมื่อได้รับอนุญาต เราจะจัดเก็บและเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้บริโภคซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการประกวดและการส่งเสริมการขายอื่นๆ คุณลักษณะต่างๆ ของเว็บไซต์ชุมชน การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคและเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม


ข้อมูลจากเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม ข้อมูลใดๆ ที่ท่านเปิดเผยต่อสาธารณะบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามหรือข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์ของท่านบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม (เช่น Facebook) และข้อมูลที่ท่านอนุญาตให้เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามเปิดเผยต่อเรา เช่น ข้อมูลบัญชีพื้นฐาน (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล เพศ วันเดือนปีเกิด เมืองที่อยู่ปัจจุบัน รูปโปรไฟล์ ชื่อบัญชีผู้ใช้ รายชื่อเพื่อน เป็นต้น) และข้อมูลเพิ่มเติมหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ท่านอนุญาตให้เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามเปิดเผย เราจะได้รับข้อมูลโปรไฟล์ของท่านบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม (หรือส่วนใดๆ ของข้อมูลดังกล่าว) ทุกครั้งที่ท่านดาวน์โหลดหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บแอพพลิเคชั่นของ Nestlé บน เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม เช่น Facebook ทุกครั้งที่ท่านใช้ฟังก์ชั่นบนเครือข่ายสังคมซึ่งใช้งานร่วมกับเว็บไซต์ของ Nestlé (เช่น Facebook Connect) หรือทุกครั้งที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราผ่าน เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลของท่านจากเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามถูกจัดเก็บโดย Nestlé หรือการยกเลิกการเปิดเผยข้อมูล เช่น ข้อมูลบนเครือข่ายสังคม กรุณาศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ของเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลการชำระเงินและข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลใดๆ ที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อหรือข้อมูลที่ท่านใช้ในการสั่งซื้อสินค้า เช่น ข้อมูลบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต (ชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตร วันหมดอายุ เป็นต้น) หรือรูปแบบการชำระเงินอื่นๆ (ถ้ามี) ในกรณีใดก็ตาม เราหรือผู้ให้บริการด้านการชำระเงินของเราจะจัดการกับข้อมูลการชำระเงินและข้อมูลทางการเงินด้วยวิธีการที่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย เช่น PCI DSS


การโทรติดต่อศูนย์บริการด้านการสร้างความผูกพันของผู้บริโภค การติดต่อสื่อสารกับ CES อาจถูกบันทึกหรือฟังตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อความจำเป็นด้านการปฏิบัติงานในท้องถิ่น (เช่น
เพื่อวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพหรือการฝึกอบรม) รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรที่ใช้ชำระเงินจะไม่ถูกบันทึก ท่านจะได้รับแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการบันทึกดังกล่าวขณะเริ่มต้นการสนทนา เมื่อกฎหมายกำหนดไว้


 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เราจะไม่จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ในระหว่างการประกอบกิจการตามปกติของเรา เมื่อจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ความอ่อนไหวของท่านเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม เราจะขอรับความยินยอมอย่างชัดแจ้งล่วงหน้าจากท่านเพื่อการประมวลผลข้อมูลโดยสมัครใจ (เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด) ถ้าเราประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เราจะปฏิบัติตามพื้นฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้: (i) การตรวจสอบและการป้องกันอาชญากรรม (รวมถึงการป้องกันการทุจริต); และ
(ii)
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการรายงานต่างๆ ของเรา)


3. ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก

เราจะไม่เรียกร้องหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า [13] ปี ถ้าเราพบว่าเราได้จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า [13] ปีโดยไม่ได้เจตนา เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กออกจากบันทึกของเราทันที อย่างไรก็ตาม Nestlé อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า [13] ปีจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยตรง และเมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากบุคคลดังกล่าว


4. คุกกี้/เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน บันทึกข้อมูลการใช้งานและ เว็บ บีคอนส์

คุกกี้/เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน กรุณาดูประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ [แทรกลิงค์] เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิธีที่ท่านสามารถจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของท่านและข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ที่เรานำมาใช้และวัตถุประสงค์ที่เรานำมาใช้


บันทึกข้อมูลการใช้งาน เราจะจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของบันทึกข้อมูลการใช้งานที่บันทึกกิจกรรมบนเว็บไซต์และรวบรวมสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ของท่าน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดทำโดยอัตโนมัติและช่วยให้เราสามารถแก้ไขข้อขัดข้อง ปรับปรุงประสิทธิภาพและรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา


เว็บ บีคอนส์ เว็บ บีคอนส์ (หรือที่รู้จักในชื่อของเว็บ บั๊กส์”) คือชุดรหัสสั้นๆ ที่ส่งภาพกราฟฟิกบน
เว็บเพจหรือในอีเมลเพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งต่อข้อมูลกลับมาที่เรา ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บผ่าน
เว็บ บีคอนส์ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่ IP รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ท่านตอบสนองต่อแคมเปญทางอีเมล (เช่น เวลาที่เปิดอีเมล ลิงค์ที่ท่านคลิกในอีเมล เป็นต้น) เราจะใช้ เว็บ บีคอนส์
บนเว็บไซต์ของเราหรือในอีเมลที่เราส่งถึงท่าน เราใช้ข้อมูล เว็บ บีคอนส์ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรายงานข้อมูลการใช้เว็บไซต์ การนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ การตรวจสอบและการรายงานทางอีเมลและการทำให้สินค้าสอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวของผู้บริโภค


5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อความดังต่อไปนี้จะอธิบายวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่เราจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และประเภทต่างๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ การใช้งานทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลทุกราย


เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออะไร

เหตุผลของเรา

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

การบริการผู้บริโภคเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของการบริการผู้บริโภค รวมถึงการตอบข้อสงสัยของท่าน ซึ่งโดยทั่วไปจำเป็นต้องใช้ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลบางประการและข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลของข้อสงสัยของท่าน (เช่น สถานะของการสั่งซื้อ ประเด็นทางเทคนิค คำถาม/
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า
คำถามทั่วไป เป็นต้น)

 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางสัญญา
 • ภาระผูกพันทางกฎหมาย
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ของเรา
 • ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ
 • มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 

การประกวด การตลาดและการส่งเสริมการขายอื่นๆเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน (ถ้าจำเป็น) เราจะใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านเพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการแก่ท่าน (เช่น การติดต่อสื่อสารทางการตลาดหรือแคมเปญหรือการส่งเสริมการขาย) ซึ่งสามารถดำเนินการผ่านวิธีการต่างๆ เช่น อีเมล โฆษณา SMS การติดต่อทางโทรศัพท์และพัสดุไปรษณีย์ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต แคมเปญและการส่งเสริมการขายบางประการของเราจะถูกดำเนินการ
บน เว็บไซต์และ/หรือเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวเป็นไปตามความสมัครใจ ซึ่งหมายความว่าท่านสามารถปฏิเสธ (หรือเพิกถอนความยินยอมของท่านในบางประเทศ) การประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับเปลี่ยนการเลือกของท่านเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด กรุณาดูข้อ 9 และ
ข้อ 10 ด้านล่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดและการส่งเสริมการขายอื่นๆ กรุณาดูกฎระเบียบอย่างเป็นทางการหรือรายละเอียดที่ประกาศไว้พร้อมกับการประกวดและ
การส่งเสริมการขายแต่ละรายการ

 

 • เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน (ถ้าจำเป็น)
 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางสัญญา
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ของเรา
 • พิจารณาว่าสินค้าและบริการใดของเราอาจได้รับความสนใจจากท่านและแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการดังกล่าว
 • กำหนดประเภทของผู้บริโภคสำหรับสินค้าและบริการใหม่ๆ

เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม:เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับฟังก์ชั้นต่างๆ บนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม เช่น การกดไลค์เพื่อนำเสนอการโฆษณาแก่ท่านและสร้างการมีส่วนร่วมกับท่านบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของฟังก์ชันต่างๆ ดังกล่าว ข้อมูลโปรไฟล์ที่เราได้รับจากท่าน และศึกษาวิธีการยกเลิกจากประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามเกี่ยวข้อง

 

 • เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน (ถ้าจำเป็น)
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ของเรา
 • พิจารณาว่าสินค้าและบริการใดของเราอาจได้รับความสนใจจากท่านและแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการดังกล่าว
 • กำหนดประเภทของผู้บริโภคสำหรับสินค้าและบริการใหม่ๆ

การทำให้สินค้าสอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวของผู้บริโภค (แบบออฟไลน์และออนไลน์) เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน (ถ้าจำเป็น) เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (i) เพื่อวิเคราะห์ความชอบและพฤติกรรมของท่าน
(ii)
เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับความต้องการของท่านตามการวิเคราะห์โปรไฟล์ของท่าน (iii) เพื่อปรับปรุงและทำให้การใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเราตรงตามความต้องการของท่าน; (iv) เพื่อตรวจสอบว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของเรา ได้ถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับท่านและสำหรับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน; (v) เพื่อจัดหาการโฆษณาและเนื้อหาตามเป้าหมายแก่ท่าน และ (vi) เพื่อช่วยให้ท่านมีส่วนร่วมกับฟังก์ชั่นโต้ตอบต่างๆ เมื่อท่านเลือกดำเนินการดังกล่าว เช่น เราจะจำบัญชีผู้ใช้/ที่อยู่อีเมลหรือชื่อผู้ใช้งานของท่านเพื่อให้ท่านสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีได้อย่างรวดเร็วในครั้งต่อไปที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือเพื่อให้ท่านสามารถเรียกดูสินค้าที่ท่านได้เลือกไว้ในตะกร้าสินค้าของท่าน โดยเป็นไปตามข้อมูลประเภทดังกล่าว และเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน (ถ้าจำเป็น) เราจะแสดงเนื้อหาหรือการส่งเสริมการขายของ Nestlé ที่ถูกปรับตามความสนใจของท่าน การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปตามความสมัครใจ ซึ่งหมายความว่าท่านสามารถปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการยกเลิก กรุณาดูข้อ 10 ด้านล่าง

 

 

 

 

การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประมวลผลและจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่าน แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสถานะของการสั่งซื้อดังกล่าว แก้ไขที่อยู่และดำเนินการตรวจสอบตัวตนและกิจกรรมการตรวจสอบการปลอมแปลงอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการชำระเงินบางประการ

 

 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางสัญญา
 • เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน (ถ้าจำเป็น)
 • ภาระผูกพันทางกฎหมาย
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ของเรา

 

 • ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ
 • มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 • ปกป้องระบบ เครือข่ายและบุคลากรของเรา
 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย

 

วัตถุประสงค์ทั่วไปอื่นๆ (เช่น การวิจัยภายในองค์กรหรือการวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์ การรักษาความปลอดภัย) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจะใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปทางธุรกิจ เช่น
การเก็บรักษาบัญชีของท่าน การดำเนินการวิจัยภายในองค์กรหรือการวิจัยทางการตลาดและการวัดประสิทธิภาพของแคมเปญการโฆษณา ถ้าท่านมีบัญชีผู้ใช้ของ Nestlé เราขอสงวนสิทธิ ในการรวมบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีเดียวนอกจากนี้ เราจะใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการจัดการและการปฏิบัติการของระบบการติดต่อสื่อสาร IT และการรักษาความปลอดภัยของเรา

 

เหตุผลทางกฎหมายหรือการควบรวม/การซื้อกิจการในกรณีที่ Nestlé หรือสินทรัพย์ของ Nestlé ถูกซื้อหรือควบรวมกับบริษัทอื่น รวมถึงผ่านการล้มละลาย เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้รับช่วงต่อตามกฎหมายของเรา นอกจากนี้ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม (i) เมื่อกฎหมายกำหนด; (ii) เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย; (iii) เพื่อตอบสนองต่อการร้องขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มีอำนาจหน้าที่; (iv) เพื่อปกป้องสิทธิ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของเรา หรือสาธารณชน; หรือ (v) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อตกลงใดๆ หรือข้อกำหนดของเว็บไซต์ของเรา

 

 • ภาระผูกพันทางกฎหมาย
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ของเรา

 

 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย
 • ปกป้องสินทรัพย์และบุคลากรของเรา

 

 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นอกเหนือจากกิจการของ Nestlé ตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อผู้ควบคุมข้อมูลและบุคคลติดต่อ (กรุณาดู
ข้อ 12) เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อองค์กรของบุคคลที่สามประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้:

ผู้ให้บริการ บริษัทภายนอกเหล่านี้เป็นบริษัทที่เราใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของเรา (เช่น บริษัทด้านการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ การประมวลผลการชำระเงิน การตรวจสอบการทุจริตและการยืนยันตัวตน การดูแลเว็บไซต์ การวิจัยทางการตลาด บริการสนับสนุน การส่งเสริมการขาย
การพัฒนาเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล CRC เป็นต้น) เฉพาะผู้ให้บริการและบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกของตนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของเราเพื่อภารกิจเฉพาะเจาะจงที่ได้รับการร้องขอให้ดำเนินการตามคำสั่งของเรา และถูกกำหนดให้เก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับและอย่างปลอดภัย [เมื่อกฎหมายได้กำหนดไว้ ท่านสามารถขอรับรายชื่อผู้ให้บริการที่ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (กรุณาดูข้อ 12 สำหรับการ
ติดต่อเรา)


หน่วยงานด้านการรายงานข้อมูลเครดิต/การเร่งรัดหนี้สิน ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต หน่วยงานด้านการรายงานข้อมูลเครดิตและการเร่งรัดหนี้สินเป็นบริษัทภายนอกที่เราใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เราสำหรับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางการเงินของท่าน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการสั่งซื้อที่มีใบแจ้งหนี้) หรือติดตามทวงหนี้ค้างชำระตามใบแจ้งหนี้


บริษัทของบุคคลที่สามที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของตน ยกเว้นในสถานการณ์ที่ท่านได้ให้ความยินยอม เราจะไม่อนุญาตหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัทดังกล่าว โดยจะมีการเปิดเผยตัวตนของบริษัทดังกล่าวเมื่อมีการขอความยินยอมจากท่าน


ผู้รับซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือเนื่องจาก
การควบรวม/การซื้อกิจการ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือในกรณีของการซื้อกิจการหรือการควบรวมกิจการ (กรุณาดูรายละเอียดในข้อ 5)


7. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 5 ข้างต้น) หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลที่นำไปใช้เพื่อจัดหาประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวของท่าน (กรุณาดูรายละเอียดในข้อ 5 ข้างต้น) จะถูกจัดเก็บในระยะเวลาที่กฎหมายอนุญาต


8. การเปิดเผย การจัดเก็บและ/หรือการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราใช้มาตรการต่างๆ ที่เหมาะสม (ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง) เพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับและปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การปกป้องดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้ต่อข้อมูลที่ท่านเลือกเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม


บุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลโดยบุคลากรหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเราตามความจำเป็น โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น บุคลากรของเราที่รับผิดชอบการดูแลผู้บริโภคจะสามารถเข้าถึงบันทึกข้อมูลผู้บริโภคของท่าน)


มาตรการที่ดำเนินการในสภาพแวดล้อมการทำงาน เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสภาพแวดล้อมการทำงานที่ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราปฏิบัติตามมาตรฐานที่สมเหตุสมผลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ถือว่าปลอดภัยอย่างสิ้นเชิงและแม้ว่าเราจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลในระหว่างการส่งผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของเรา

 


มาตรการที่เราคาดหวังว่าท่านจะนำไปใช้ ท่านมีบทบาทสำคัญเช่นกันในการเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัย เมื่อลงชื่อเข้าใช้งานในบัญชีออนไลน์ กรุณาเลือกใช้รหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดาของบุคคลอื่นและห้ามเปิดเผยรหัสผ่านของท่านแก่บุคคลใดๆ ท่านต้องรับผิดชอบต่อการเก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลับและรับผิดชอบต่อการใช้บัญชีของท่าน ถ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับบุคคลอื่นหรือคอมพิวเตอร์สาธารณะ ห้ามเลือกให้คอมพิวเตอร์จดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งาน/รหัสผ่านของท่าน และตรวจสอบว่าท่านได้ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อท่านหยุดใช้คอมพิวเตอร์ ท่านควรใช้การตั้งค่าหรือระบบควบคุมความเป็นส่วนตัวที่เราได้จัดหาให้ท่านในเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของเรา


การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากธุรกิจของเราเป็นกิจการระหว่างประเทศ เราอาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในกลุ่มบริษัท Nestlé และแก่บุคคลที่สามตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6 ข้างต้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ประเทศอื่นๆ ที่อาจมีกฎหมายและข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูลแตกต่างจากกฎหมายและข้อกำหนดที่มีผลบังคับในประเทศของท่าน


9. สิทธิของท่าน

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิเข้าถึง ตรวจสอบและขอสำเนาข้อมูลในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ถูกจัดเก็บเกี่ยวกับท่าน นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวโดยส่งอีเมล nestlehealthscience.nhs@th.nestle.com หรือทำหนังสืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเรา
 บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่   อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิร์ล ชั้น 38-43 เลขที่ 999/9 ถนน พระราม 1 แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือรายละเอียดอื่นๆ ที่เทียบเท่า (ตามที่เราร้องขอและตามที่กฎหมายอนุญาต) ถ้าคำขอถูกส่งโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากท่านโดยปราศจากหลักฐานว่าคำขอได้ถูกทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายในนามของท่าน คำขอดังกล่าวจะถูกปฏิเสธ ข้อมูลพิสูจน์ตัวตนใดๆ ที่ได้มอบให้แก่เราจะถูกนำไปประมวลผลตามและในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น


สิทธิเพิ่มเติม (เช่น การเปลี่ยนแปลง การลบข้อมูลส่วนบุคคล) เมื่อกฎหมายได้กำหนดไว้
ท่านสามารถ (i) ร้องขอให้ดำเนินการลบ ปรับเปลี่ยน แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน; (ii) จำกัดการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน; และ (iii) เพิกถอนความยินยอมสำหรับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลใดๆ ของเรา


โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิเพิ่มเติมดังต่อไปนี้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:

 • สิทธิในการคัดค้านการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยเรา หรือในนามของเรา ตามมูลเหตุซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะเจาะจงของท่าน; และ
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านโดยเราหรือในนามของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบขายตรง

 

โปรดทราบว่าเราจะไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยที่ไม่ได้ลบบัญชีผู้ใช้ของท่านได้ใน
บางกรณี เราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการของท่านหลังจากท่านได้ร้องขอให้
ลบข้อมูลดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือทางสัญญา เราอาจได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการของท่านเพื่อปฏิบัติตามความจำเป็นทางธุรกิจของเรา

เว็บไซต์ของเรามีฟังก์ชันพิเศษที่ท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เปิดเผย โดยเราจำเป็นต้องให้ผู้บริโภคที่ลงทะเบียนดำเนินการยืนยันตัวตน (เช่น ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้/ที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน) ก่อนที่จะสามารถเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีของตน ซึ่งจะช่วยป้องกัน
การเข้าถึงบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราหวังว่าเราจะสามารถตอบข้อสงสัยต่างๆ ของท่านเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม หากท่านมีข้อสงสัยที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงาน
ด้านการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


10. ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาทางเลือกต่างๆ ให้แก่ท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบแก่เรา
กลไกดังต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:


คุกกี้/เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ท่านจัดการการให้ความยินยอมของท่านผ่าน (i) ระบบจัดการการให้ความยินยอมของเรา หรือ (ii) เบราว์เซอร์ของท่าน เพื่อปฏิเสธคุกกี้/เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันทั้งหมดหรือบางรายการ หรือแจ้งเตือนท่านเมื่อคุกกี้/เทคโนโลยีดังกล่าวถูกใช้งาน กรุณาดูข้อ 4 ข้างต้น


การโฆษณา การตลาด และการส่งเสริมการขาย ท่านสามารถให้ความยินยอมเพื่อให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้โดย Nestlé เพื่อส่งเสริมสินค้าหรือบริการของตนผ่านช่องกรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มการลงทะเบียน หรือโดยการตอบคำถามที่นำเสนอโดยตัวแทน CES ของเรา ถ้าท่านตัดสินใจว่าท่านไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารดังกล่าวอีกต่อไป ท่านสามารถยกเลิกการรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดได้ทุกเมื่อ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้ระบุไว้ในการติดต่อสื่อสารดังกล่าว ในการยกเลิกการติดต่อสื่อสารทางการตลาดที่ถูกส่งโดยสื่อใดๆ รวมถึงเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม ท่านสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยดำเนินการยกเลิกผ่านลิงค์ที่ระบุไว้ในการติดต่อสื่อสารของเรา เข้าไปที่ เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หรือเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามและปรับการเลือกสำหรับผู้ใช้งานในบัญชีของท่านโดยลบเครื่องหมายถูกออกจากช่องกรอกข้อมูล หรือโทรติดต่อ CES ของเรา แม้ว่าท่านจะยกเลิกการรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดแล้ว ท่านจะยังคงได้รับการติดต่อสื่อสารทางการบริหารจัดการจากเรา เช่น การยืนยันคำสั่งซื้อหรือธุรกรรมอื่นๆ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของบัญชีของท่าน (เช่น การยืนยันบัญชี การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน เป็นต้น) และประกาศสำคัญอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตลาด


การทำให้สินค้าสอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวของผู้บริโภค (แบบออฟไลน์และออนไลน์): เมื่อกฎหมายได้กำหนดไว้ ถ้าท่านประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้โดย Nestlé เพื่อการจัดหาประสบการณ์ที่สอดคล้องตามความต้องการส่วนตัวของท่าน/การโฆษณา/เนื้อหาตามเป้าหมาย ท่านสามารถระบุผ่านช่องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียน หรือโดยการตอบคำถามที่นำเสนอโดยตัวแทน CES ของเรา ถ้าท่านตัดสินใจว่าท่านไม่ต้องการบริการด้านการทำให้สินค้าสอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวของท่านอีกต่อไป ท่านสามารถยกเลิกได้โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น และปรับการเลือกสำหรับผู้ใช้งานในบัญชีของท่านโดยลบเครื่องหมายถูกออกจาก
ช่องกรอกข้อมูล หรือโทรติดต่อ CES ของเรา


การโฆษณาตามเป้าหมาย เราเป็นพันธมิตรกับเครือข่ายโฆษณาและผู้ให้บริการด้านการโฆษณาอื่นๆ (“ผู้ให้บริการด้านการโฆษณา”) ที่จัดหาการโฆษณาในนามของเราและบริษัทอื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต โฆษณาบางรายการได้ถูกปรับตามความสนใจของท่านตามข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในเว็บไซต์ของ Nestlé หรือเว็บไซต์ของบริษัทต่างๆ ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.aboutads.info/choices เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประเภทของโฆษณาดังกล่าว รวมถึงวิธียกเลิกหลักปฏิบัติด้านการโฆษณาตามความสนใจจากบริษัทต่างๆ ที่เข้าร่วมโปรแกรมการกำกับดูแลตนเองของ Digital Advertising Alliance (“DAA”) นอกจากนี้ ท่านสามารถยกเลิกประเภทของโฆษณาดังกล่าวในแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ จากบริษัทที่เข้าร่วมในแอพพลิเคชั่น AppChoices ของ DAA โดยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจากแอพสโตร์ของระบบ iOS หรือ Android ท่านสามารถหยุดการเก็บข้อมูลสถานที่จากอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยเข้าไปที่
การตั้งค่าสถานที่ในอุปกรณ์ของท่าน


11. การเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้

หากเราเปลี่ยนแปลงวิธีของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการปรับปรุงประกาศฉบับนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักปฏิบัติของเราและประกาศฉบับนี้เมื่อใดก็ตาม
กรุณาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อศึกษาข้อมูลล่าสุดหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อประกาศของเรา


12. ผู้ควบคุมข้อมูลและบุคคลติดต่อ

ในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้และหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว
ของเรา หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อเราที่: nestlehealthscience.nhs@th.nestle.com หรือทำหนังสือถึงเราที่ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่   อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิร์ล ชั้น 38-43 เลขที่ 999/9 ถนน พระราม 1 แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือโทรติดต่อ CES ของเราที่ 02-657-8601

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราผ่านอีเมลที่: nestlehealthscience.nhs@th.nestle.com หรือทางไปรษณีย์บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่   อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิร์ล ชั้น 38-43 เลขที่ 999/9 ถนน พระราม 1 แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือโทรติดต่อ CES ของเราที่ 02-657-8601

เราจะรับและดำเนินการสืบสวนข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับวิธีการของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงข้อร้องเรียนว่าเราได้ละเมิดสิทธิของท่านตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง)

 

ผู้ควบคุมข้อมูล

ความรับผิดชอบ

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิร์ล ชั้น 38-43 เลขที่ 999/9 ถนน พระราม 1 แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กิจกรรมทั้งหมด

Nestlé Treasury International S.A.

7, Rue Nicolas Bové

L - 1253 ประเทศลักเซมเบิร์ก

การดำเนินการด้านการชำระค่าสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น

หมายเหตุ: ในบางกรณี กิจการอื่นของ Nestlé อาจเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลการชำระค่าสินค้าและบริการของท่าน

 

 

วิธีที่ Nestlé ใช้คุกกี้

 และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ


ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของ Nestlé


ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม www.nestlehealthscience-th.com  (“เว็บไซต์”) ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ฉบับนี้มี
ผลบังคับใช้ต่อเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์หรือเพจใดๆ ภายใต้ชื่อทางการค้านี้บนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม
(เช่น YouTube และ Facebook) และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ถูกเข้าถึงหรือใช้งานผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มดังกล่าวซึ่งดูแลโดยหรือในนามของ Nestlé (“เว็บไซต์ของ Nestle”)


โดยการใช้เว็บไซต์ของ Nestlé ท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราสำหรับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีติดอื่นๆ ตามประกาศฉบับนี้ ถ้าท่านไม่เห็นชอบต่อการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ ของเราด้วยวิธีการนี้ ท่านควรตั้งค่าเบราว์เซอร์ของเราหรือไม่ควรใช้เว็บไซต์ของ Nestlé ถ้าท่านปิดการทำงานของคุกกี้ที่
เราใช้
การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของท่านในฐานะผู้ใช้เว็บไซต์ของ Nestlé


เมื่อใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ท่านควรศึกษาประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของแอพพลิเคชั่นที่ท่านใช้งานเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะเจาะจง


1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกเก็บในคอมพิวเตอร์ของท่านโดยเว็บไซต์ต่างๆ ที่ท่านเยี่ยมชม คุกกี้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางเพื่อช่วยให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้หรือใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้ข้อมูลแก่เจ้าของเว็บไซต์ กรุณาดูรายละเอียดด้านล่างเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยคุกกี้และวิธีการที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทต่างๆ ของข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยทั่วไป กรุณาศึกษาประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา


2. เราใช้คุกกี้อย่างไรและเพราะเหตุใด

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงการใช้งานและการทำงานของเว็บไซต์ของ Nestlés และเพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์ของ Nestlés และเครื่องมือและบริการต่างๆ ที่จัดหาให้บนเว็บไซต์ดังกล่าว คุกกี้ช่วยให้เราสามารถปรับเว็บไซต์ของ Nestlés ตามความต้องการส่วนบุคคลของท่านเพื่อปรับปรุงความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ รับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า และติดต่อสื่อสารกับท่านที่ใดก็ตามบนอินเทอร์เน็ต

 

3. คุกกี้ประเภทใดอาจถูกนำมาใช้บนเว็บไซต์ของ Nestlés

   

  เราอาจใช้คุกกี้ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้บนเว็บไซต์ของ Nestlés:


  คุกกี้ชั่วคราว

  คุกกี้ชั่วคราวคือไฟล์คุกกี้แบบชั่วคราวที่จะถูกลบเมื่อท่านปิดเบราวเซอร์ เมื่อท่านเปิดเบราว์เซอร์
  อีกครั้งและกลับไปที่เว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าว เว็บไซต์จะปฏิบัติต่อท่านเสมือนท่านเป็นผู้ใช้
  รายใหม่


  คุกกี้ถาวร

  คุกกี้ถาวรจะอยู่บนเบราว์เซอร์ของท่านจนกว่าท่านจะลบออกด้วยตนเองหรือจนกว่าเบราว์เซอร์
  ของท่านจะลบคุกกี้ตามระยะเวลาที่ได้ตั้งค่าไว้ในคุกกี้
  คุกกี้เหล่านี้จะจดจำท่านเป็นผู้เยี่ยมชม
  รายเดิม


  คุกกี้ที่มีความจำเป็น

  คุกกี้ที่มีความจำเป็นถือเป็นคุกกี้ที่จำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ Nestlé คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์และใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของเรา


  คุกกี้ที่ส่งข้อมูลถึงเรา

  คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่เราตั้งค่าบนเว็บไซต์ของ Nestlés และสามารถอ่านได้โดยเว็บไซต์ดังกล่าวเท่านั้น โดยเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าคุกกี้ “บุคคลที่หนึ่ง”


  นอกจากนี้ เราติดคุกกี้ในโฆษณา Nestlé ที่เราแสดงบนเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งถือครองโดยบุคคลที่สาม (เช่น Facebook) เราได้รับข้อมูลผ่านทางคุกกี้เหล่านี้เมื่อท่านคลิกหรือมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาดังกล่าว ในกรณีนี้ Nestlé จะส่งคุกกี้ของ บุคคลที่สามNestlé อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้เหล่านี้เพื่อส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องและที่ท่านสนใจตามพฤติกรรมออนไลน์ในอดีตของท่าน


  คุกกี้ที่ส่งข้อมูลแก่บริษัทอื่นๆ

  คุกกี้เหล่านี้ถูกตั้งค่าบนเว็บไซต์ของ Nestlé โดยบริษัทคู่ค้าของเรา (เช่น Facebook หรือ
  บริษัทโฆษณา
  ) บริษัทดังกล่าวอาจใช้ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจากคุกกี้ดังกล่าวเพื่อแสดงโฆษณาตามเป้าหมายแก่ท่านบนเว็บไซต์อื่นๆ โดยไม่ระบุตัวตน ตามข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ของท่าน ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านใช้วิดเจ็ตเครือข่ายสังคม (เช่น ไอคอนของ Facebook) บนเว็บไซต์ คุกกี้จะบันทึก “การแชร์” หรือ “การกดไลค์” ของท่าน Facebook (ในฐานะบริษัทที่ตั้งค่าคุกกี้) จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว4. ตัวอย่างของคุกกี้ที่ถูกนำมาใช้บนเว็บไซต์นี้

 

 

 

 

 

 

 

คุกกี้ที่ถูกนำมาใช้/

ชนิดและประเภท

วัตถุประสงค์

คุกกี้นี้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของฉันหรือไม่

รายละเอียด

คุกกี้ปรับปรุงประสิทธิภาพ

 

 

Google Analytics; https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

 

DoubleClick; https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en

 

ชนิด: การวิเคราะห์ข้อมูล

 

ประเภท:

 

ถาวร

ชั่วคราว

บุคคลที่สาม

 

ช่วยให้เราเข้าใจวิธีที่ผู้เยี่ยมชมมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเราโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ต่างๆ ที่เยี่ยมชม เวลาที่ใช้และปัญหาที่พบ เช่น ข้อความแสดงเหตุขัดข้อง โดยจะช่วยให้เราปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเรา

ไม่ คุกกี้นี้จะไม่ระบุตัวตนของท่าน

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บและรวบรวมโดยไม่ระบุชื่อบุคคล

 

 

คุกกี้แบ่งปันข้อมูลเครือข่ายสังคม

(บางครั้งเรียกว่าคุกกี้บุคคลที่สามหรือ
วิดเจ็ตเครือข่ายสังคม”)

คุกกี้แบ่งปันข้อมูลเครือข่ายสังคมที่นำเสนอบนเว็บไซต์จะถูกควบคุมโดยบุคคลที่สาม บุคคลที่สามเหล่านี้อาจบันทึก คุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่นการแบ่งปันข้อมูลเครือข่ายสังคมบนเว็บไซต์ หรือถ้าท่านเข้าใช้ฟังก์ชั่นดังกล่าว คุกกี้เหล่านี้ช่วยปรับปรุงประสบการณ์
ของท่านบนเว็บไซต์

โดยจะช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปันความเห็น/ระดับความนิยม/เพจ/บุ๊คมาร์ค และช่วยให้สามารถเข้าถึงเครือข่ายสังคมและเครื่องมือออนไลน์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

คุกกี้เหล่านี้อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เปิดเผยโดยสมัครใจ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน

Facebook;

https://www.ghostery.com/en/apps/facebook_social_plugins

 

Twitter; https://www.ghostery.com/en/apps/twitter_button

ชนิด:

สื่อสังคม/การแบ่งปันข้อมูล

 

ประเภท:

บุคคลที่สาม

 

คุกกี้กำหนดเป้าหมาย/โฆษณา

คุกกี้เหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อส่งเนื้อหาผ่านการโฆษณาตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับท่านและความสนใจของท่าน หรือเพื่อจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านเห็นโฆษณาใดๆ

 

นอกจากนี้ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราวัดประสิทธิภาพของแคมเปญการโฆษณาบนเว็บไซต์ของ Nestlé และเว็บไซต์อื่นๆ เราอาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลต่างๆ รวมถึงบริษัทตัวแทนของเรา

คุกกี้กำหนดเป้าหมาย/โฆษณาส่วนใหญ่ติดตามผู้บริโภคผ่านที่อยู่ IP

ในบางประเทศ ที่อยู่ IP ถูกจัดอยู่ในประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

 

ชนิด:

การติดตามข้ามเว็บไซต์

 

 

 

 

ประเภท:

ถาวร

ชั่วคราว

บุคคลที่สาม

 

 

DoubleClick; https://www.ghostery.com/en/apps/doubleclick

เบ็ดเตล็ด

 

แฟลชคุกกี้อาจจัดเก็บการกำหนดคุณลักษณะต่างๆ ของท่าน เช่น การควบคุมปริมาณข้อมูลหรือคะแนนการเล่นเกมส์ที่ระดับสูง หรือแสดงเนื้อหา ตามเนื้อหาที่ท่านรับชมบนเว็บไซต์เพื่อปรับข้อมูลตามความต้องการของท่าน
พันธมิตรของเราซึ่งเป็นบุคคลที่สามจะจัดหาฟังก์ชั่นบางอย่างบนเว็บไซต์ เช่น การส่งเสริม
การขายและเกมส์
และใช้แฟลช คุกกี้ เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของท่าน

 

 

ชนิด: แฟลชคุกกี้

 

ประเภท:

ถาวร

บุคคลที่สาม

 

 

 

 

 

 

คุกกี้เหล่านี้อาจจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนและข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิธีจัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและ
การจัดเก็บข้อมูลสำหรับแฟลช
คุกกี้ กรุณาคลิกที่นี่:

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html#117118

 

5. เทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

เว็บไซต์ของ Nestlés ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ รวมถึงที่อยู่ IP บันทึกข้อมูลการใช้งานและ เว็บ บีคอนส์ ซึ่งช่วยให้เราปรับเว็บไซต์ของ Nestlés ตามความต้องการส่วนบุคคลของท่าน

ที่อยู่ IP                                                                                          

ที่อยู่ IP คือตัวเลขที่ถูกนำมาใช้โดยคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายเพื่อระบุคอมพิวเตอร์ของท่าน
ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้อินเทอร์เน็ต เราอาจบันทึกที่อยู่
IP เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้:

(i) แก้ไขเหตุขัดข้องทางเทคนิค (ii) ดูแลรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ (iii) ทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่เว็บไซต์ของเราถูกใช้งานและ (iv) ปรับเนื้อหาตามความต้องการของท่านมากขึ้น โดยขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านอยู่

 

บันทึกข้อมูลการใช้งาน
เรา (หรือบุคคลที่สามในนามของเรา) อาจจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของบันทึกข้อมูลการใช้งาน
ที่บันทึกกิจกรรมบนเว็บไซต์และรวบรวมสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดทำโดยไม่ระบุชื่อบุคคล และช่วยให้เราทราบ
(i) ประเภทของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการของผู้ใช้ (ii) ข้อมูลเกี่ยวกับเซสชั่นของผู้ใช้ (เช่น URL ที่ใช้ วันที่และเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ และเพจที่ผู้ใช้เข้าชมบนเว็บไซต์ของเราและระยะเวลาในการเยี่ยมชม) และ (iii) ข้อมูลที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับการเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์

 

เว็บ บีคอนส์

เราอาจใช้ เว็บ บีคอนส์ (หรือ GIFs) บนเว็บไซต์ของ Nestlés เว็บ บีคอนส์ (หรือที่รู้จักในชื่อของเว็บ บั๊กส์”) คือชุดรหัสสั้นๆ ที่จัดหาวิธีสำหรับการส่งภาพกราฟฟิกบนเว็บเพจเพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งต่อข้อมูลกลับมาที่เรา ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บผ่าน เว็บ บีคอนส์ อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้ตอบสนองต่อแคมเปญทางอีเมล (เช่น เวลาที่เปิดอีเมล ลิงค์ที่ผู้ใช้ใช้จากอีเมล เป็นต้น) เราใช้ข้อมูล เว็บ บีคอนส์ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรายงานข้อมูลการใช้เว็บไซต์ การนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ การโฆษณา การตรวจสอบและการรายงานทางอีเมลและการทำให้สินค้าสอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวของผู้บริโภค

 

6. การจัดการคุกกี้/การกำหนดลักษณะต่างๆ ของท่าน

ท่านควรตรวจสอบว่าการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของท่านแสดงให้เห็นว่าท่านยินดียอมรับคุกกี้หรือไม่ ท่านสามารถตั้งค่าให้เบราว์เซอร์ของท่านแจ้งเตือนก่อนการยอมรับคุกกี้ หรือท่านสามารถตั้งค่าเพื่อปฏิเสธคุกกี้ ท่านไม่จำเป็นต้องมีคุกกี้เพื่อที่จะใช้งานหรือค้นหาข้อมูลผ่านหลายๆ ส่วนของเว็บไซต์ของ Nestlés แต่ว่าท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นทั้งหมดบนเว็บไซต์ของ Nestlés ได้ถ้าท่านดำเนินการดังกล่าว กรุณาดูปุ่ม 'help' บนเบราว์เซอร์ของท่าน (เช่น Internet Explorer, Firefox) สำหรับวิธีดำเนินการดังกล่าว ถ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ในสถานที่ที่แตกต่างกัน ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบว่าแต่ละเบราว์เซอร์ได้ถูกปรับเปลี่ยนตามการกำหนดลักษณะคุกกี้ของท่าน

เนื่องจาก เว็บ บีคอนส์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บเพจ ท่านจึงไม่สามารถ 'ยกเลิกการทำงาน' ของ
เว็บ บีคอนส์ ได้ แต่ท่านสามารถทำให้การทำงานของ เว็บ บีคอนส์ ไม่มีประสิทธิภาพโดยการยกเลิกคุกกี้ที่ถูกตั้งค่า

นอกจากนี้ ท่านสามารถใช้ตัวเลือกของท่านในการอนุญาตให้คุกกี้ถูกบันทึกในคอมพิวเตอร์ของท่านหรือยกเลิกคุกกี้โดยเยี่ยมชมเว็บไซต์ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างและเลือกว่าท่านต้องการยกเลิกคุกกี้ของบริษัทใด: http://www.aboutads.info/choices/#completed หรือ http://www.youronlinechoices.eu/ 

 

 

7. การปรับปรุงประกาศทางกฎหมาย

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขประกาศฉบับนี้ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบประกาศฉบับนี้และข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ

ประกาศฉบับนี้ถูกปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

 

© พ.ศ. 2557 Nestlé ขอสงวนลิขสิทธิ์