คุณค่าและสถาบัน

การสร้างคุณค่าร่วมกันในสังคม

Creating Shared Value: CSV เป็นหลักการพื้นฐานที่เนสท์เล่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ CSV มุ่งสร้างคุณค่าให้กับสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบัน Nestlé Health Science มีผลิตภัณฑ์ทางด้านโภชนาการที่คิดค้นมาเพื่อช่วยแก้ไขสภาวะการเจ็บป่วยของผู้ป่วย ส่งเสริมการดูแลโภชนการของผู้ป่วย และช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
นอกจากนั้น Nestlé Health Science ยังมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านการดูแลสุขภาพ และในอนาคตเรามุ่งหวังที่จะพัฒนาโภชนบำบัดซึ่งจะช่วยเปลี่ยนแปลงแนวทางในการจัดการดูแลสุขภาพ
ลิงก์: http://www.nestle.com/csv

a. สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ
NIHS

สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพของเนสท์เล่ หรือ Nestlé Institute of Health Sciences เปิดดำเนินการในเดือนมกราคมปี 2011 เช่นเดียวกับ Nestlé Health Science ทั้งสองส่วนร่วมกันวิจัยเพื่อบุกเบิกธุรกิจใหม่ๆ สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพของเนสท์เล่มีหน้าที่วิจัยนำโภชนาการมาใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบการดูแลสุขภาพ

เพื่อที่จะวิจัยความรู้ทางด้านโภชนการเพื่อสุขภาพสำหรับอนาคต นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันทำการวิจัยในสาขาชีววิทยาภายใต้ระบบแบบบูรณาการ โดยการใช้ชีวสารสนเทศ (bioinformatics) ในการรวบรวมข้อมูล และการใช้แบบจำลอง (pathway modeling) การวิจัยภายใต้ระบบดังกล่าว ทำให้ได้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ที่กว้างขวางผ่านการศึกษาเกี่ยวกับยีน (genomics) และการศึกษาทดสอบประสิทธิภาพของยาใหม่ๆ (Clinical studies) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพและการเกิดโรค
Link: http://www.nestleinstitutehealthsciences.com/

b. สถาบันโภชนาการเนสท์เล่

NNI-logo

สถาบันโภชนาการเนสท์เล่ (NNI) เผยแพร่ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ชั้นนำและการศึกษาให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรทางด้านโภชนาการ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยผ่านการสื่อสารร่วมกัน
สถาบันโภชนาการเนสท์เล่เป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยฐานข้อมูลงานตีพิมพ์ทางการแพทย์ (Medline), โปรแกรม academic fellowships, หลักสูตรทางด้านโภชนาการ, การศึกษาต่อเนื่องทางด้านการแพทย์ผ่านระบบ E-Learning, เครื่องมือฝึกหัด, การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์, และการประชุมทางวิชาการผ่านทางดาวเทียม บริการเหล่านี้สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทางเว็บไซต์แบบ interactive ของเรา (www.nestlenutrition-institute.org)
ผู้ที่อยู่ในวงการแพทย์สามารถเข้าใช้งานข้อมูลทั้งหมดของเรา ซึ่งรวมถึงเอกสารตีพิมพ์ต่างๆ มากกว่า 3 พันรายการ และการสัมมนาออนไลน์ 400 รายการ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การเผยแพร่ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษานี้เป็นการสนับสนุนแนวทางการใช้ "วิทยาศาสตร์เพื่อโภชนาการที่ดี" ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมของทางสถาบันในการส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คนทั่วโลก