โภชนบำบัด

โภชนบำบัด

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสินค้าดูแลสุขภาพผู้บริโภค หรือกลุ่มอาหารทางการแพทย์ของ Nestlé Health Science  เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมและสามารถช่วยแก้ไขหรือปรับปรุงสภาวะทางโภชนาการให้ถูกต้อง ซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่ามีส่วนสำคัญต่อการฟื้นตัวจากการเจ็บป่วย หรือสำคัญต่อการดูแลสุขภาพ

และปัจจุบัน องค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้ถูกค้นพบและก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งความเข้าใจต้นเหตุการโรคต่าง ๆ และความเป็นไปได้ที่โภชนาการจะช่วยบำบัดโรค อีกทั้งยังผ่านการศึกษาทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับ การวิจัยต่าง ๆ เหล่านี้ คือโอกาสที่เราได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ขึ้นมา เรียกว่า กลุ่มโภชนบำบัดแนวใหม่ (Novel Therapeutic Nutrition)

โภชนบำบัด
บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะยึดแนวทางการใช้สารอาหารในการบำบัดโรคในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มการดูแลสุขภาพผู้บริโภค (Consumer Care), กลุ่มอาหารทางการแพทย์ (Medical Nutrition) และ กลุ่มโภชนบำบัดแนวใหม่ (Novel Therapeutic Nutrition)

ในธุรกิจทางด้านกลุ่มการดูแลสุขภาพผู้บริโภค เรามีผลิตภัณฑ์ทางด้านโภชนาการทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพแต่ละภาวะ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์ หรือตรวจวัดผลด้วยตนเอง ผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าทั่วไปและร้านขายยาได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ ธุรกิจด้านนี้กำลังเติบโตจากการตื่นตัวทางด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น และผู้คนสามารถเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับโภชนาการที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้แข็งแรงได้ง่ายยิ่งขึ้น

ธุรกิจทางด้านกลุ่มอาหารทางการแพทย์ ของเราครอบคลุมความต้องการทางด้านสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเฉพาะทางต่างๆ เราแก้ปัญหาทางด้านโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับหลายๆ ภาวะ เช่น โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก การดูแลผู้ป่วยเด็กและการแพ้อาหาร การดูแลผู้ป่วยระยะเฉียบพลัน (รวมถึงผู้ป่วยภาวะวิกฤต ผู้มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับการกลืนอาหาร และมะเร็ง) รวมทั้งโรคอ้วนและโรคเกี่ยวกับกระบวนการเผาผลาญอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ของเราได้รับการแนะนำโดยบุคลากรทางด้านการแพทย์ให้ใช้สำหรับโรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ และบริการดูแลผู้ป่วยในเคหสถาน

สำหรับธุรกิจทางด้านกลุ่มโภชนบำบัดแนวใหม่ เรามีการลงทุนในบริษัททางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อนำนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ผ่านการวิจัยทางการแพทย์มาแล้วมาใช้งาน โดยเริ่มที่โรคทางด้านสมองและระบบทางเดินอาหาร ตัวอย่างเช่น ในโรคที่เกี่ยวกับสมองและอัลไซเมอร์ เราสนับสนุนโครงการทดสอบผลิตภัณฑ์ซึ่งช่วยให้สมองสามารถนำกลูโคสไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนทางด้านระบบทางเดินอาหาร เรามีโครงการใหม่ๆ ที่ลงทุนพัฒนาการรักษาด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ (Microbiome) ซึ่งการรักษาทางด้านนี้มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาสาเหตุของโรคหลายชนิด โดยใช้หลักการฟื้นฟูแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ให้กลับสู่สภาวะปกติ สภาวะปกติของลำไส้อาจถูกกระทบจากสภาพต่างๆ ทางด้านสุขภาพ เช่น การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือการใช้ยา

Nestlé Health Science เป็นบริษัทรูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างจากเดิม โดยเราเป็นบริษัททางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มุ่งเน้นทางด้านโภชนบำบัดขั้นสูงเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการดูแลสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ท้าทายสำหรับเราเป็นอย่างยิ่ง