สาส์นจากผู้บริหาร

การเปลี่ยนแปลงแนวทางในการจัดการดูแลสุขภาพ

สาส์นจาก Greg Behar
CEO of Nestlé Health Science S.A.

"Nestlé Health Science มีพันธกิจมุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางโภชนาการ ทั้งสินค้าดูแลผู้บริโภค สินค้าทางการแพทย์ และสินค้าโภชนบำบัดแนวใหม่ เรามีแรงบันดาลใจที่จะสร้างบทบาทที่สำคัญในการรักษาโรคและดูแลสุขภาพผ่านโภชนาการ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภค ผู้ป่วย และพัฒนาสิ่งดีๆ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และระบบการดูแลสุขภาพโดยรวม

เราเล็งเห็นความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในการดูแลสุขภาพผ่านโภชนาการ ทั้งสังคมผู้สูงวัยที่เพิ่มมากขึ้น และประชากรมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ก่อให้เกิดโรคเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดความต้องการสินค้าที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และประหยัด ในขณะเดียวกันก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นในความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ และศักยภาพในการรักษาด้วยโภชนาการ ซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันเป็นการจัดการดูแลสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บที่ก้าวหน้าขึ้น

เรามุ่งมั่นเข้าคว้าโอกาสดังกล่าว เราไม่เพียงแต่พัฒนาสินค้า หรือปรับปรุงสินค้าเดิมที่มีอยู่เท่านั้น แต่เราลงทุนและร่วมทุนกับบริษัทวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพหลายแห่ง (Biotech) เพื่อที่จะสร้างสินค้าที่จะเปลี่ยนวิธีบำบัดโรคอย่างแท้จริง เช่น เทคโนโลยี microbiome หรือการบำบัด lipid therapeutics

เรามีพนักงานมากกว่า 3,000 คนทั่วโลก ผู้ซึ่งมีความภูมิใจในบทบาทของเราในระบบการดูแลสุขภาพ และตื่นเต้นไปกับศักยภาพที่จะก้าวไปในอนาคต เรากำลังสร้างเสาหลักใหม่ให้เนสท์เล่เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงกลุ่มอาหารโภชนาการเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น (Nutrition, Health and Wellness) เราตั้งเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านโภชนบำบัดที่ผู้บริโภคยอมรับและเชื่อถือ

โดยการศึกษาวิจัยและดึงเอาพลังแห่งโภชนาการมาใช้ เรากำลังก้าวเดินไปอย่างเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจที่จะช่วยเปลี่ยนแนวทางในการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค เราจะก้าวไปสู่เป้าหมายด้วยกัน"