ติดต่อเรา

กรุณาเลือกหัวข้อ
 
ที่อยู่ (หากต้องการให้ติดต่อผ่านไปรษณีย์)
อัพโหลดได้สูงสุด 9 ไฟล์ ขนาดไม่เกินไฟล์ละ 500KB
ประเภทไฟล์ที่ใช้ได้: xps pdf doc docx rtf txt xls xlsx csv bmp png jpeg jpg
ข้อกำหนดในการอัพโหลด
ข้าพเจ้ามีอายุมากกว่า 13 ปี ไม่เป็นคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล ต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายและการตลาด ข้อตกลงทางการค้าและส่วนลดจากเนสท์เล่ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้เนสท์เล่ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตาม  ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเนสท์เล่ .